لوت

(اِ.) غذا، خوردنی .

جستجوهای ورودی:

کمان حلاجی + میله حلاجی + کمان حلاجی در جدول + نام کمان حلاجی + معنی میله حلاجی + کمان حلاجی چیست + نام میله حلاجی + معنی کمان حلاجی + نام میله حلاجی در جدول + معنی کمان حلاجی در جدول +

لوتو

(لُ تُ) [ فر. ] (اِ.) نوعی بازی قمار است که به وسیله کارت هایی که در آن شماره هایی ثبت شده انجام می گیرد. در این بازی گردونه ای اعداد مختلف را اعلام می کند که اگر با شماره های کارت ها موافق باشد صاحب کارت برنده اعلام می شود.

جستجوهای ورودی:

سنسحق + معنی سنسحق + سنسحق امریکا یعنی چه + سنسحق یعنی چه + سنسحق امریکا + سنسحق آمریکا + معنی کلمه سنسحق +