لوتو

(لُ تُ) [ فر. ] (اِ.) نوعی بازی قمار است که به وسیله کارت هایی که در آن شماره هایی ثبت شده انجام می گیرد. در این بازی گردونه ای اعداد مختلف را اعلام می کند که اگر با شماره های کارت ها موافق باشد صاحب کارت برنده اعلام می شود.

جستجوهای ورودی:

سنسحق + معنی سنسحق + سنسحق امریکا یعنی چه + سنسحق یعنی چه + سنسحق امریکا + سنسحق آمریکا +