وابسته

(بَ تِ) (ص مف .) ۱ – مربوط ، منسوب . ۲ – خویشاوند. ۳ – مأمور دولتی که سفارت آن دولت در کشور دیگر وظایفی را انجام دهد، اتاشه . ؛ ~ بازرگانی مأمور دولتی که در سفارت آن دولت در کشور دیگر به امور بازرگانی رسیدگی کند.