یاالله

(اَ لْ لا) [ ع . ] (ندا.) ۱ – لفظی است که مردان هنگام ورود به خانه گویند، تا اگر زن نامحرم در خانه هست روی خود را بپوشاند. ۲ – لفظی است که هنگام ورود شخص محترمی به مجلسی گویند و آن علامت بزرگداشت و احترام اوست . ۳ – کلمه ختم مجلس سوگواری .