متعرف

(مُ تَ عَ رِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – طلب کننده چیزی به جهت شناختن آن . ۲ – جستجو – کننده گم شده . ۳ – سالک که به اول وهله از شناخت خدا غافل بود و بزودی حاضر گردد و فاعل مطلق را در صور و وسایط و روابط باز شناسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *