یا

(حر رب .) به معنای ذیل آید: الف – ح رف ربط و عطف که معنای تردید یا اختیار را می رساند. ب – حرف شرط با فعل منفی آید و برای مفهوم مثبت آن فعل معنی ادات شرط دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *