کلمه
آءه
اشتباه تایپی
Hءi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آءه در دهخدا

آءة. [ ءَ ] (ع اِ) نام درختی است و گویند بانک. (مهذب الاسماء). || ثمره ٔ درختی. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). ج ، آء. || کلمه ای که بدان شتر را زجر کنند. (منتهی الارب ). || حکایت از صوت و آواز هر چیز.
کلمات مرتبط

معنی آءه

آءه

کلمات مرتبط