کلمه
آآ
اشتباه تایپی
HH
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آآ در دهخدا

آآ. (اِخ ) (کلمه ٔ آلمانی به معنی آب ) نام عده ٔ بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان. || نام رودخانه ٔ ساحلی فرانسه (دریای شمال ) که کشت و زرع سنتومر بدوست. طول آن 80 هزار گز.
کلمات مرتبط

معنی آآ

آآ

کلمات مرتبط