کلمه
آئب
اشتباه تایپی
Hmf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آئب در دهخدا

آئب. [ ءِ ] (ع ص ) بازگردنده. ج ، اُوّاب ، اُیّاب.
کلمات مرتبط

معنی آئب

آئب

کلمات مرتبط