کلمه
آئس
اشتباه تایپی
Hms
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آئس در دهخدا

آئس. [ ءِ ] (ع ص ) مأیوس. ناامید. نومید.
کلمات مرتبط

معنی آئس

آئس

کلمات مرتبط