کلمه
آئل
اشتباه تایپی
Hmg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آئل در دهخدا

آئل. [ ءِ ] (ع ص ) شیر ستبر. || هر چیز ستبر از روغن و عسل و مانند آن.
کلمات مرتبط

معنی واژه آئل در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /aael/ پرنده ی انجیر خورک نک: اهیل کورابل
کلمات مرتبط

معنی آئل

آئل

کلمات مرتبط