کلمه
آئن
اشتباه تایپی
Hmk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آئن در دهخدا

آئن. [ ءِ ] (ع ص ) مرفّه و تن آسان.
کلمات مرتبط

معنی واژه آئن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /aaen/ آهن

معنی آئن

آئن

کلمات مرتبط