کلمه
آارخیس
اشتباه تایپی
Hhvods
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آارخیس در دهخدا

آارخیس. [ اَ ] (اِ) آرخیس. آرغیس. اَرغیس. پوست ریشه ٔ امبرباریس یعنی زرشک و در دمشق و مصر آن را عودالریح خوانند.
کلمات مرتبط

معنی آارخیس

آارخیس

کلمات مرتبط