کلمه
آارس
اشتباه تایپی
Hhvs
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آارس در دهخدا

آارس. [ اُ رُ ] (اِخ ) نام بندری به دانمارک دارای 78000 مردم.
کلمات مرتبط

معنی آارس

آارس

کلمات مرتبط