کلمه
آانس
اشتباه تایپی
Hhks
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آانس در دهخدا

آانس. [ اَ ] (اِ) سپند.
کلمات مرتبط

معنی آانس

آانس

کلمات مرتبط