کلمه
آبادکرد
اشتباه تایپی
Hfhn;vn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبادکرد در دهخدا

آبادکرد. [ ک َ / ک ِ ] (ن مف مرکب ) بناکرده. معموره. آبادکرده. ساخته :
این نهال نشانده را مشکن
مکن آبادکرد خویش خراب.
مسعودسعد.
کلمات مرتبط

معنی آبادکرد

آبادکرد

کلمات مرتبط