کلمه
آبال
اشتباه تایپی
Hfhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبال در دهخدا

آبال. (ع اِ) ج ِ اِبِل.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبال در فرهنگ فارسی

( اسم ) جمع ابل شتران .
جمع ابل
کلمات مرتبط

معنی واژه آبال در فرهنگ معین

[ ع . ] (اِ.) جِ ابل ، شتران .
کلمات مرتبط

معنی واژه آبال در فرهنگ عمید

= ابل
کلمات مرتبط

معنی آبال

آبال

کلمات مرتبط