کلمه
آبایان
اشتباه تایپی
Hfhdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبایان در دهخدا

آبایان. (اِخ ) آبایانی. نام کوهی است که گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبایان در فرهنگ فارسی

یا آبایانی نام کوهی است که گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است
کلمات مرتبط

معنی آبایان

آبایان

کلمات مرتبط