کلمه
آبج
اشتباه تایپی
Hf[
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبج در دهخدا

آبج. [ ب َ ] (اِ) نشانه ٔ کمان گروهه. || آلتی در زراعت.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبج در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - نشان. کمان گروهه. ۲ - آلتی در زراعت .
نشانه کمان گروهه آلتی در زراعت
کلمات مرتبط

معنی واژه آبج در فرهنگ معین

(بَ) ( اِ.) ۱ - نشانة کمان گروهه . ۲ - آلتی در زراعت . آبچ نیز گویند.
کلمات مرتبط

معنی آبج

آبج

کلمات مرتبط