کلمه
آبجامه
اشتباه تایپی
Hf[hli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبجامه در دهخدا

آبجامه. [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب )جام آبخوری. اناء. (زمخشری ): القحف ؛ آب جامه ٔ چوبین.(قاضی محمد دهار). کاس. جام شراب. تور :
زمزم لطف آب خامه ٔ اوست
کعبه ٔ اهل فضل نامه ٔ اوست.
سنائی.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبجامه در فرهنگ فارسی

جام آبخوری
کلمات مرتبط

معنی آبجامه

آبجامه

کلمات مرتبط