کلمه
آبخوست
اشتباه تایپی
Hfo,sj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبخوست در دهخدا

آبخوست. [ خوَ / خو ] (اِ مرکب ) آبخو. آبخست.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبخوست در فرهنگ فارسی

۱- ( اسم ) جزیره ۲- محلی که آب آن را کنده باشد آبکند.
آبخو آبخست
کلمات مرتبط

معنی واژه آبخوست در فرهنگ معین

(خُ) (اِمر.) = آبخست : ۱ - جزیره . ۲ - محلی که آب آن را کنده باشد.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبخوست در فرهنگ عمید

= جزیره: تنی چند از موج دریا برست / رسیدند نزدیکی آبخوست (عنصری: ۳۵۲).
کلمات مرتبط

معنی آبخوست

آبخوست

کلمات مرتبط