کلمه
آبدست
اشتباه تایپی
Hfnsj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبدست در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آبدست در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی آبدست

کلمات مرتبط

معنی اسم آبدست

کلمات مرتبط