کلمه
آبشن
اشتباه تایپی
Hfak
تلفظ
'AbSan
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آبشن در دهخدا

آبشن. [ ب ِ ش َ ] (اِ) در بعض فرهنگهاپیراهنی که بر داماد پوشند آمده است.

آبشن. [ ش َ ] (اِ) سعتر. آویشن.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبشن در فرهنگ فارسی

( اسم ) آویشن سعتر .
پیراهنی که بر داماد پوشندسعتر آویشن
کلمات مرتبط

معنی واژه آبشن در فرهنگ معین

(شَ) ( اِ.) نک آویشن .
کلمات مرتبط

معنی آبشن

آبشن

/'AbSan/
کلمات مرتبط

معنی اسم آبشن

اسم: آبشن
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: صورت دیگر آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
کلمات مرتبط