کلمه
آبچ
اشتباه تایپی
Hf]
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آبچ در دهخدا

آبچ. [ ب َ ] (اِ) آبج.
کلمات مرتبط

معنی واژه آبچ در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - نشان. کمان گروهه. ۲ - آلتی در زراعت .
آبج
کلمات مرتبط

معنی آبچ

آبچ

کلمات مرتبط