کلمه
آب بخش
اشتباه تایپی
Hf foa
تلفظ
نقش کلمه

آب بخش در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی واژه آب بخش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آب بخش در فرهنگ فارسی

معنی آب بخش

کلمات مرتبط