کلمه
آب بوری
اشتباه تایپی
Hf f,vd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آب بوری در دهخدا

آب بوری. [ ب ِ بو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) دوائی است که زنان با آن رنگ موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن.
کلمات مرتبط

معنی واژه آب بوری در فرهنگ فارسی

دوائی است که زنان با آن رنگ موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن
کلمات مرتبط

معنی آب بوری

آب بوری

کلمات مرتبط