کلمه
آب خوردن
اشتباه تایپی
Hf o,vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آب خوردن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آب خوردن در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی آب خوردن

کلمات مرتبط