کلمه
آتابای
اشتباه تایپی
Hjhfhd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آتابای در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آتابای در فرهنگ فارسی

آتابای در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی آتابای

کلمات مرتبط

معنی اسم آتابای

کلمات مرتبط