کلمه
آخره
اشتباه تایپی
Hovi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آخره در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آخره در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی آخره

کلمات مرتبط