کلمه
آدمی سیرت
اشتباه تایپی
Hnld sdvj
تلفظ
'Adamisirat
نقش کلمه
صفت

معنی واژه آدمی سیرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آدمی سیرت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه آدمی سیرت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه آدمی سیرت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی آدمی سیرت

کلمات مرتبط