کلمه
آرمان
اشتباه تایپی
Hvlhk
تلفظ
'ArmAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آرمان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آرمان در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه آرمان در دانشنامه عمومی

آرمان در جدول ها

معنی آرمان

کلمات مرتبط

معنی اسم آرمان

کلمات مرتبط