کلمه
آریز
اشتباه تایپی
Hvdc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آریز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آریز در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی آریز

کلمات مرتبط

معنی اسم آریز

کلمات مرتبط