کلمه
آزرده خاطر
اشتباه تایپی
Hcvni ohxv
تلفظ
'AzordexAter
نقش کلمه
صفت

معنی واژه آزرده خاطر در دهخدا

آزرده خاطر. [ زَ دَ / دِ طِ ] (ص مرکب ) رنجیده.
کلمات مرتبط

معنی واژه آزرده خاطر در فرهنگ فارسی

( صفت ) رنجیده ملول .
رنجیده
کلمات مرتبط

معنی واژه آزرده خاطر در فرهنگ عمید

رنجیده، ملول، دلتنگ.
کلمات مرتبط

آزرده خاطر در جدول ها

رنجور, ناراحت, دل افگار
کلمات مرتبط

معنی آزرده خاطر

آزرده خاطر

/'AzordexAter/

مترادف آزرده خاطر: دلخور، دلگیر، رنجیده، مکدر، ملول، نژند

متضاد آزرده خاطر: راضی، شادمان

برابر پارسی: دلگیر، رنجیده، دل آزرده
کلمات مرتبط