کلمه
آزرده خاطر
اشتباه تایپی
Hcvni ohxv
تلفظ
'AzordexAter
نقش کلمه
صفت

معنی واژه آزرده خاطر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آزرده خاطر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه آزرده خاطر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

آزرده خاطر در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی آزرده خاطر

کلمات مرتبط