کلمه
آق آتابای
اشتباه تایپی
Hr Hjhfhd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آق آتابای در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه آق آتابای در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی آق آتابای

کلمات مرتبط