کلمه
آل اغلب
اشتباه تایپی
Hg hygf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آل اغلب در دهخدا

آل اغلب. [ ل ِ اَ ل َ ] (اِخ ) نام سلسله ای از پادشاهان افریقیه از دست بنی عباس. مقر سلطنت قیروان و قلمرو آنان در شمال افریقا بوده است. و ده تن بوده اند، نخستین ابراهیم اغلب و آخرین زیادةاﷲ ثالث است و مدت حکمرانی آنان 146 سال کشیده است.در 296 هَ.ق. فاطمیان این سلسله را برانداختند.
کلمات مرتبط

معنی واژه آل اغلب در فرهنگ فارسی

نام سلسله از پادشاهان افریقیه
کلمات مرتبط

معنی آل اغلب

آل اغلب

کلمات مرتبط