کلمه
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
اشتباه تایپی
Hlvd;h Hlvd;h kk' fi kdvk' j,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

کلمات مرتبط