کلمه
آنات
اشتباه تایپی
Hkhj
تلفظ
'AnAt
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آنات در دهخدا

آنات. (ع اِ) ج ِ آن.
کلمات مرتبط

معنی واژه آنات در فرهنگ معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ آن .
کلمات مرتبط

معنی آنات

آنات

/'AnAt/

برابر پارسی: دم ها، هنگام ها
کلمات مرتبط