کلمه
آهنگر
اشتباه تایپی
Hik'v
تلفظ
'Ahangar
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آهنگر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه آهنگر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه آهنگر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه آهنگر در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

آهنگر در جدول ها

معنی آهنگر

کلمات مرتبط