کلمه
آهنگر خانه
اشتباه تایپی
Hik'v ohki
تلفظ
'AhangarxAne
نقش کلمه
اسم

معنی واژه آهنگر خانه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی آهنگر خانه

کلمات مرتبط