کلمه
آژیراک
اشتباه تایپی
HCdvh;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آژیراک در دهخدا

آژیراک. (اِ) اَژیراک. بانگ و فریاد از آدمی و ستور.
کلمات مرتبط

معنی واژه آژیراک در فرهنگ فارسی

بانگ بلند و فریاد از آدمی و ستور
کلمات مرتبط

معنی واژه آژیراک در فرهنگ عمید

بانگ و فریاد آدمی یا ستور.
کلمات مرتبط

معنی آژیراک

آژیراک

کلمات مرتبط