کلمه
آیه اتباع
اشتباه تایپی
Hdi hjfhu
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آیه اتباع در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی آیه اتباع

کلمات مرتبط