کلمه
آیه تطهیر
اشتباه تایپی
Hdi jxidv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه آیه تطهیر در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی آیه تطهیر

کلمات مرتبط