کلمه
ابتیاع
اشتباه تایپی
hfjdhu
تلفظ
'ebtiyA'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ابتیاع در دهخدا

ابتیاع. [ اِ ] (ع مص ) خریدن. خریداری. خرید. بازخریدن. || فروش. فروخت.
کلمات مرتبط

معنی واژه ابتیاع در فرهنگ فارسی

خریدن، خریداری کردن، خریداری
۱ - ( مصدر ) خریدن . ۲ - باز خریدن . ۳ - ( اسم ) خریداری خرید . ۴ - فروش فروخت .

معنی واژه ابتیاع در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) خریدن . ۲ - (اِمص .) خریداری ، خرید. ۳ - فروش .
کلمات مرتبط

معنی واژه ابتیاع در فرهنگ عمید

خریدن، خریداری کردن، خریداری.
کلمات مرتبط

ابتیاع در جدول ها

خرید
کلمات مرتبط

معنی ابتیاع

ابتیاع

/'ebtiyA'/

مترادف ابتیاع: بیع، خرید، سودا، شراء، فروش، معامله
کلمات مرتبط