کلمه
ابتیاع
اشتباه تایپی
hfjdhu
تلفظ
'ebtiyA'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ابتیاع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ابتیاع در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه ابتیاع در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

ابتیاع در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی ابتیاع

کلمات مرتبط