کلمه
ابذ
اشتباه تایپی
hfb
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابذ در دهخدا

ابذ. [ اَ ب َذذ ] (ع ص ) فرد. مقابل زوج.
کلمات مرتبط

معنی واژه ابذ در فرهنگ فارسی

فرد مقابل زوج
کلمات مرتبط

معنی ابذ

ابذ

کلمات مرتبط