کلمه
ابلق
اشتباه تایپی
hfgr
تلفظ
'ablaq
نقش کلمه
صفت

معنی واژه ابلق در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ابلق در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه ابلق در دانشنامه عمومی

معنی ابلق

کلمات مرتبط