کلمه
ابنیه
اشتباه تایپی
hfkdi
تلفظ
'abniye
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ابنیه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ابنیه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه ابنیه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه ابنیه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

ابنیه در جدول ها

معنی ابنیه

کلمات مرتبط