کلمه
ابواسحاق
اشتباه تایپی
hf,hsphr
تلفظ
'abu'eshAq
نقش کلمه
اسم خاص اشخاص

معنی واژه ابواسحاق در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ابواسحاق در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه ابواسحاق در دانشنامه عمومی

ابواسحاق در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی ابواسحاق

کلمات مرتبط