کلمه
ابوالخصیب
اشتباه تایپی
hf,hgowdf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابوالخصیب در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ابوالخصیب

کلمات مرتبط