کلمه
ابوجریر
اشتباه تایپی
hf,[vdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابوجریر در دهخدا

ابوجریر. [ اَ ؟ ] (اِخ ) صحابیست.
کلمات مرتبط

معنی ابوجریر

ابوجریر

کلمات مرتبط