کلمه
ابورفاعه
اشتباه تایپی
hf,vthui
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابورفاعه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ابورفاعه

کلمات مرتبط