کلمه
ابوی
اشتباه تایپی
hf,d
تلفظ
'abavi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ابوی در دهخدا

ابوی. [ اَ ب َ] (ع ص نسبی ) منسوب به اب. پدری. || (از ع ، اِ) عامیان فارسی زبان این صورت را بغلط بمعنی پدراستعمال کنند و ابوی من ، ابوی او، ابوی تو گویند.

ابوی. [ اَ ب َ وا ] (اِخ ) نام کوهی بشام.

ابوی. [ اُب ْ ب َ ] (اِخ ) نام دو قریه براه بصره بمکّه منسوب به طسم و جدیس.

ابوی. [ اَ ب َ وا ] (اِخ ) نام موضعی است. (منتهی الارب ).

ابوی. [ اَ ب َ ] (اِخ ) نام موضعی است. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ فارسی

منسوب به اب، پدری، درفارسی به معنی پدرمیگویند
( صفت ) ۱- منسوب به اب پدری . ۲ - در تداول فارسیان این کلمه را بمعنی پدر بکار برند و ابوی من ابوی تو ابوی او گویند و بدین معنی در بعضی نوشته ها هم بکار رفته است .
نام موضعی است
کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ معین

(اَ بَ) [ ع . ] (ص نسب .) ۱ - پدری . ۲ - (عا.) پدر.
کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ عمید

پدرانه.
پدر: ابوی من، ابوی شما.
کلمات مرتبط

ابوی در جدول ها

پدر
کلمات مرتبط

معنی ابوی

ابوی

/'abavi/

مترادف ابوی: اب، بابا، پدر، والد

متضاد ابوی: والده

برابر پارسی: پدر
کلمات مرتبط