کلمه
ابوی
اشتباه تایپی
hf,d
تلفظ
'abavi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ابوی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه ابوی در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

ابوی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی ابوی

کلمات مرتبط